top of page

Acerca de

polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich Essenz S.A. (dalej: „Essenz"), z siedzibą pod adresem: ul.Feliksa Nowowiejskiego 59/1, 61-734 Poznań, Polska, KRS 0000953766, REGON:387552047, spółka prowadząca obecnie sprzedaż towarów pod marką handlową Essenz na terenie Polski, jako administrator danych dla celów niniejszej Polityki Prywatności (zwana dalej "my" lub "Administrator Danych"), przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam podczas korzystania z witryny www.hempqualizer.com (zwanej dalej "Witryną"), aplikacji mobilnej, rozumianej jako oprogramowanie przeznaczone dla smartfonów, tabletów lub innych urządzeń mobilnych (zwanej dalej "Aplikacją") lub innych aplikacji, oprogramowania, mediów cyfrowych, nośników cyfrowych lub funkcji związanych z marką Essenz w Polsce (zwanych łącznie "Platformą"). Przy korzystaniu z Platformy, każdorazowo gdy użytkownik przekaże nam jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają nam na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia, numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje, określone i uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie 2 poniżej, itp. (zwane dalej "Danymi osobowymi"), niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, użytkownika będą dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Warunków Zakupów i Korzystania z Portalu oraz inne dokumenty, na które ww. Polityki i Warunki się powołują(zwanymi dalej łącznie "Warunkami"), które obowiązują przez cały czas i z którymi użytkownik powinien się zapoznać, aby mieć pewność, że użytkownik się na nie zgadza. 1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Platformy do celów określonych w niniejszym dokumencie. Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies oraz odpowiednią częścią Warunków dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Platformy. Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Platformie, Administratorom Danych lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach rejestracyjnych. Administratorzy Danych, w stosownych przypadkach, wykorzystują dane osobowe do następujących celów: 1.1 Zarządzanie rejestracją jako użytkownik Platformy. Przekazane nam przez użytkownika Dane Osobowe będą wykorzystywane do identyfikacji jako użytkownika Platformy oraz zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika. 1.2 Opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy z nami za pośrednictwem Platformy. W szczególności należy wziąć pod uwagę, co następuje: i. W przypadku wybrania opcji zapisania danych karty, użytkownik wyraźnie nas upoważnia do przetwarzania wskazanych danych, które mają być wykorzystane jako niezbędne do jej aktywacji i dalszych czynności. Kod zabezpieczający karty (CVV lub CVC) używany jest wyłącznie do dokonania zakupu i nie może być następnie przechowywany ani przetwarzany w ramach danych płatności. Zgoda na aktywację tej funkcjonalności oznacza, że dane użytkownika będą automatycznie pojawiać się w tych polach podczas dokonywania przyszłych zakupów, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać swoich danych przy każdym nowym zakupie, ponieważ będą one uważane za ważne. Użytkownik może zmienić lub usunąć swoją kartę w dowolnym momencie poprzez zakładkę Moje Konto. Przechowujemy i przesyłamy dane karty zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami poufności i bezpieczeństwa kart kredytowych i debetowych. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z tej funkcji może wymagać od użytkownika zmiany hasła dostępu. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo podczas korzystania z Platformy zależy również od prawidłowego używania i przechowywania pewnych poufnych kodów. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU SA z siedzibą w 60-166 Poznań; ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu. 1.3 Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia typu push w aplikacji, itp. w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Platformy, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia. 1.4 Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Platformy oraz monitorowanie jakości naszych usług. Przetwarzanie danych odbywa się albo przez (i) okres określony w przepisach prawa; (ii) albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu. 2.RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH Botanika Farm przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do: i. zalogowania się w Serwisie: - imię i nazwisko - adres e-mail ii. Dokonywania zakupów w Serwisie: - imię i nazwisko - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan) - adres dostawy - numer telefonu - adres e-mail iii. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę) iv. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności. 3. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA I CELE MARKETINGOWE. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera Essenz, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.), a także poprzez powiadomienia push w aplikacji - jeśli użytkownik aktywował takie powiadomienia w swoim urządzeniu mobilnym. Subskrypcja Newslettera Essenz może wiązać się z wykorzystaniem Danych Osobowych w celu udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie. Możemy również przekazać użytkownikowi te informacje poprzez powiadomienia push z aplikacji, jeśli użytkownik aktywował je w urządzeniu mobilnym. W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, niniejszym informujemy, że Dane Osobowe związane z zakupami na naszej Platformie, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany, może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem tych komunikatów handlowych za pośrednictwem zakładki Moje Konto. Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Platformy lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości. 4. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Administrator Danych zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa: W każdej chwili może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika na Platformie a dane nie będą przetwarzane przez Administratora. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. W każdej chwili może żądać aby Administrator usunął dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika na Platformie a dane nie będą przetwarzane przez Administratora W każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika na Platformie a dane nie będą przetwarzane przez Administratora. Może zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – Administrator postąpi zgodnie z decyzją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. W każdej chwili może zażądać aby Administrator poprawił bądź sprostował dane osobowe pisząc na adres e-mail:sklep@essenz.pl Może żądać aby Administrator przekazał posiadane dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej. W każdej chwili może zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach. 5. INNE KONIECZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH. Może okazać się konieczne przekazywanie Danych Osobowych użytkownika stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, takim jak instytucje finansowe, podmioty zwalczające oszustwa, dostawcy usług technologicznych, logistycznych, transportowych i dostawczych, podmiotom świadczącym obsługę klienta i/lub usługi w zakresie analizy transakcji dokonywanych na Platformie w celu zapewnienia użytkownikom wystarczających gwarancji w operacjach handlowych, itp. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE Używamy plików Cookie, które są małymi plikami zawierającymi informacje dotyczące przeglądania, na przedmiotowej Platformie w celu ułatwienia przeglądania. Proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików Cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików Cookie, ich celu i innych istotnych informacji. Informacja o plikach Cookies Czym jest plik Cookie? Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania z witryny i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi. Pomimo ze w niniejszej polityce stosowane jest ogólne pojęcie Cookie, jako główny sposób przechowywania informacji wykorzystywany przez tę stronę internatową, do tych samych celów, co Cookies stosowana jest również przestrzeń nazywana ,,Pamięcią Lokalną" przeglądarki. W związku z tym, informacja zawarta w tym rozdziale odnosi się również do wspomnianej „Pamięci Lokalnej”. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookie. Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu. Korzystając z tej witryny internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookie, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookie. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć w poniższych sekcjach: Jak mogę uniknąć używania plików Cookie w tej witrynie? oraz Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookies? Jak wykorzystywane są Cookies na tej witrynie internetowej? Cookies, to istotny element, na którym opiera się działanie naszej strony internetowej. Głównym celem Cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z witryny internetowej. Cookies pomagają nam, na przykład, w identyfikacji Użytkownika w zapamiętaniu jego/jej preferencji (język, kraj, itd.) w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego/jej przyszłych wizyt. Informacja zebrana przez Cookies pozwala nam ponadto ulepszać witrynę internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania, itd. Czasami, jeśli uzyskaliśmy wcześniej świadomą zgodę, możemy używać plików Cookie, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub witryn internetowych osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania użytkownika. Do czego NIE są stosowane Cookies na tej stronie internetowej? Nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach Cookie, których używamy. Kto korzysta z informacji przechowywanych w Cookies? Informacje przechowywane w Cookies naszej witryny internetowej są wykorzystywane wyłącznie przez nas, z wyjątkiem tych określonych poniżej jako "pliki Cookies stron trzecich", które są wykorzystywane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia usług wymaganych przez nas w celu poprawy naszych usług i doświadczenia użytkownika podczas przeglądania naszej witryny internetowej. Główne usługi, do których są wykorzystywane te "pliki Cookies stron trzecich", to uzyskiwanie statystyk dostępu i gwarantowanie przeprowadzanych transakcji płatniczych. Jak mogę uniknąć używania plików cookie w tej witrynie? Jeśli wolisz unikać używania Cookies na tej witrynie, biorąc pod uwagę wyżej opisane ograniczenia, musisz najpierw wyłączyć korzystanie z plików Cookie w przeglądarce, a następnie usunąć pliki Cookie zapisane w przeglądarce powiązanej z tą witryną. Możesz skorzystać z tej opcji, aby uniemożliwićkorzystanie z plików Cookie w dowolnym momencie. Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookie? Użytkownik może ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki Cookie z tej witryny w dowolnym momencie, zmieniając konfigurację przeglądarki, wykonując czynności wskazane poniżej. Chociaż ustawienia są różne w każdej przeglądarce, pliki Cookie są zwykle konfigurowane w menu "Preferencje" lub "Narzędzia". Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania plików Cookie w przeglądarce, zobacz menu "Pomoc" w samej przeglądarce. Jakich konkretnych plików Cookie używa ta witryna i w jakim celu? Poniższy wykres przedstawia pliki Cookie, znaczniki i inne podobne urządzenia używane przez tę witrynę internetową, wraz z informacjami na temat celu, czasu trwania i zarządzania (własne i strony trzecie) każdego z nich. Pliki cookie techniczne i personalizacyjne: do identyfikacji i uwierzytelniania, przeglądania, dostosowywania interfejsów, ulubionych Pliki te są używane do identyfikacji użytkownika podczas sesji, zapobiegania powtarzaniu przez użytkownika procesów logowania na stronie internetowej, przyspieszenia niektórych procedur na stronie internetowej, zapamiętania wyborów dokonanych podczas sesji lub kolejnych wizyt, zapamiętania stron, które już odwiedził COOKIES CEL CZAS TRWANIA ZARZĄDZANIE User identification Służą do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika. Zawierają również dane techniczne z sesji użytkownika, takie jak na przykład czas oczekiwania na połączenie, identyfikator sesji itp. Sesja Własne cookies Session identifier Służą do identyfikacji sesji http użytkownika. Są one powszechne we wszystkich aplikacjach internetowych w celu identyfikacji żądań użytkowników podczas sesji. Sesja Własne cookies Navigational status Pozwalają one na identyfikację statusu nawigacji użytkownika (rozpoczęcie sesji, pierwsza strona, pierwszy dostęp, status przewijania, stan głosowania itp.). Sesja Własne cookies User selections Przechowują one wartości sesji wybrane przez użytkownika, takie jak sklep, język, waluta, produkty, rozmiar itp. Sesja Własne cookies Favourites and last selections Umożliwiają zapamiętanie ulubionych wyborów użytkownika (np. Sklepów), a także ich ostatnich wyborów (sklepów, produktów, zgody na instalację plików cookie itp.) w późniejszych sesjach internetowych. Sesja Własne cookies SHOPPING BASKET Przechowują informacje o mini koszyku, takie jak dane identyfikacyjne użytkownika związane z wyżej wymienionym koszykiem. Sesja Własne cookies Protocol Pozwalają one na przetwarzanie zmian między bezpiecznymi (https) i niezabezpieczonymi (http) domenami (protokołami). Sesja Własne cookies Cookies do analizy nawigacji Te pliki Cookie uzyskują ogólne informacje o dostępie użytkownika do strony internetowej (nie do samej treści), aby następnie dostarczyć nam zbiorcze informacje o tych dostępach do celów statystycznych. COOKIES CEL CZAS TRWANIA ZARZĄDZANIE Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga ...) Pozwalają one monitorować witrynę za pomocą narzędzia Google Analytics, które jest usługą świadczoną przez Google w celu uzyskania informacji o dostępie użytkownika do witryny internetowej. Niektóre z zapisanych danych to: ile razy użytkownik odwiedza witrynę, daty pierwszej i ostatniej wizyty, czas trwania odwiedzin, strona, z której użytkownik odwiedził witrynę, wyszukiwarkę, której użytkownik użył do uzyskania dostępu do witryny lub link, który kliknęło, miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp,itp. Konfiguracja tych plików cookie jest z góry określona przez usługę oferowaną przez Google, a informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny będą przesyłane i przechowywane przez Google, Inc (firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). Dlatego zalecamy zapoznanie się ze stroną prywatność Google Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage , w celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie, których używa i jak je wyłączyć. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub dokładność stron internetowych osób trzecich. Trwale Strona trzecia

bottom of page